Kursplan för utbildningsdagarna

Genomgång av Stahremetodens 11 behandlingssteg. Föreläsning varvas med grupparbeten, gruppövningar, rollspel, egen praktisk träning av programmet och reflektion i grupp. 

DAG 1

10.00 – 17.00 (Lunch mellan 12.00 – 13.00) 

 • Vad säger forskningen i dag om behandling av fetma?
 • Vad beror programmets goda resultat på?
 • Varför ett KBT-program vid behandling av övervikt/fetma?
 • Ett program för alla överviktiga?
 • Hur hjälper vi deltagaren att komma tillrätta med sitt överätande?
 • Vad innebär ett kompensatoriskt ätande?
 • Hur bryter man beroendeförhållandet till överätande?
 • Så här fungerar hjärnans belöningssystem
 • Sambandet mellan tankar – känslor – (ät)beteende
 • Sambandet mellan stress och överätande
 • Självbildens inverkan på ätbeteendet

Genomgång av programmet

 • Vad innebär en utbildande behandling?
 • Programmets syfte
 • Programmets fyra hörnstenar:
  – Nyckelfrågor
  – Mentala kunskapsteman
  – Hemuppgifter
  – Kostprogram
 • Lektionerna uppläggning och struktur
 • Så här använder du Nyckelfrågorna
 • Varför hemuppgifter?
 • Genomgång av kostprogrammet

Arbets- och hemuppgift ges till dag 2

DAG 2

09.00–16.00 (Lunch mellan 12.00 – 13.00) 

Genomgång av struktur och ramar, personlig intervju.

 • Så här använder du handledar- och patientbok
 • Förslag till personlig intervju
 • Hur tar du reda på deltagarens motivation och hur viktig är den?
 • Motiverande samtal
 • Det här bör du tänka på när det gäller gruppsammansättning
 • Hur viktigt är det med strukturerade lektioner?
 • Hur långa ska lektionerna vara och hur ofta bör de äga rum?
 • Så här disponerar du tidsåtgång mellan det kognitiva- och kostprogrammet.

Introduktionstillfället: Övervikt och fetma handlar inte i första hand om vad du äter – utan om varför. Presentationer, programmets bakgrund, syfte, mål, och upplägg. Överenskommelse + Nyckelfrågor.

Ur programmet:

 1. Nyckelfrågorna. Så här handleder du deltagaren att uppmärksamma sambandet mellan egna negativa känslor och överätande här och nu.
 2.  Självbildens betydelse för (ät)beteendet. Genomgång av samband självkänsla, självbild och självförtroende. Kostprogrammet.
 3. Tankar, känslor och (ät)beteende. Förstå den kognitiva triangeln. Så här hjälper KBT-triangeln deltagaren när det gäller att komma tillrätta med sockersug och överätande.
 4. Automatiska och medvetna tankar. Hur deltagaren realitetsprövar och kommer tillrätta med tankefällor som triggar överätande. 
 5. Hjälpsamma/ohjälpsamma tankemönster och (ät)beteendet. Observera, reflektera och förändra.

DAG 3

09.00 – 12.00 (Lunch mellan 12.00 – 13.00)

Forts på dag 2: Genomgång av de sex sista lektionerna

 1. Kontroll och hjälplöshet. Genomgång av begreppet ”inlärd hjälplöshet” och olika undvikandebeteenden. Öka förståelsen av vikten att stärka eget aktörskap via visualiseringar och affirmationer. 
 2. Stress – en del av livet 1. Orsaker, symptom och specifik inverkan på (ät)beteendet. Stressanalys lärs ut.
 3. Stress – en del av livet 2. Gränssättningsproblematik och (ät)beteende. Att våga säga nej – eller att alltid ställa upp? Vinster och förluster.
 4. Förändringar – nya möjligheter eller hinder. Genomgång av tre viktiga förändringssteg; den egna motivationen, kunskapen om mig själv och medvetandegörande av egna livsmål och strategier för att nå dem.
 5. Att gå vidare – målplaneringens betydelse för bibehållande av viktnedgång. Exempel på hur man kan skapa en bra målbild för målplanering.
 6. Viktfällor och strategier för att undanröja dem.

13.00 – 15.00

Innehåll beroende av tid: Grupparbeten och gemensamma presentationer samt rollspel av vissa utvalda lektioner och teman. Reflektion och diskussion i grupp kring utbildningsdagarna.