Vetenskapliga studier kring resultat av bokens KBT program (CBT-TEB)

Tre vetenskapliga kontrollerade studier kring programmets effektivitet har genomförts när det gäller viktnedgång både efter avslutat program, 10 veckor, och1.5 år efter avslutat deltagande i program. Studierna är genomförda på Karolinska institutet, Stockholm och via Sahlgrenska Akademin Göteborg.

Studie 1

Kontrollerad randomiserad studie (RCT)

  • Syfte: att undersöka behandlingsmetodens effektivitet avseende viktnedgång efter behandling, samt 1, 5 år efter avslutad behandling.
  • Deltagare i studien var 105 kvinnliga patienter med BMI ≤30 varav 62 deltog i KBT programmet och 43 deltog som väntelistkontroller.
  • Resultat: 92 procent i behandlingsprogrammet fullföljde programmet. Viktnedgång efter 1.5 år var 10.4 kg. Kontrollerna hade efter 1.5 år ökat 2.3 kg. Skillnaderna mellan patienter som deltog i programmet och de som inte deltog var således – 12. 7 kg.

Studie 2

Kontrollerad randomiserad RCT studie.

  • Syfte: att jämföra resultaten av behandlingsprogrammets metod med traditionell metod på vårdcentral.
  • Deltagare i studien var 54 kvinnor med BMI ≤30 inom barnomsorgen. 94 procent fullföljde KBT programmet. 80 procent fullföljde vårdcentralens program.
  • Resultat: uppföljningen 1.5 år efter avslutade program visade 6.6 kilos skillnad i viktnedgång mellan de två programmen, till KBT programmets fördel.

Studie 3

Observationsstudie som ägde rum på åtta vårdcentraler i Göteborg.

  • Syfte: att undersöka om programmets innehåll ledde till skillnader när det gällde framförallt känslomässigt ätande, okontrollerat ätande, samt fetmarelaterade psykosociala problem. Deltagare i studien var 84 män och kvinnor med BMI ≤25.
  • Resultat : sex månader efter avslutat program visades signifikanta värden när det gällde minskning av känslomässigt och okontrollerat ätande, samt psykosociala problem.
  • Studien visade också att majoriteten (9 av 10) av handledarna som var sjuksköterskor, fortsättningsvis föredrog programmet när det gällde behandling av övervikts och fetma.

För mer information kan du besöka Open Archive på Karolinska Institutet:

Open Archive Karolinska Institutet